Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website of op CD-ROM).
 2. Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van wyrix is gericht, met wie wyrix de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
 3. Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen wyrix en opdrachtgever.
 4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen wyrix en opdrachtgever.
 5. Abonnementsdiensten: alle diensten waarbij een tarief per vooraf vastgestelde periode (dat wil zeggen; per dag, week, maand, kwartaal, semester of jaar) berekend wordt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door wyrix van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die wyrix geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van wyrix door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op producten en/of diensten waarvoor door wyrix specifieke Algemene Voorwaarden zijn opgesteld.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door wyrix en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 5. wyrix wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
 6. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. wyrix en opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van wyrix zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Offertes van wyrix zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat wyrix de door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat wyrix tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk

 1. Alle door wyrix vermelde prijzen en tarieven gelden in euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door wyrix vermelde prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. wyrix is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
 4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een door wyrix aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met wyrix schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 5. Artikel 4.4 is niet van toepassing op wijzigingen van prijzen en/of tarieven van ten hoogste de consumentenprijsindex (CPI) zoals die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 6. Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen wyrix en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling

 1. Opdrachtgever dient de facturen van wyrix te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
 2. Alle betalingen door opdrachtgever aan wyrix worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.
 3. Enig beroep door opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 4. wyrix is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan wyrix verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is wyrix gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van wyrix aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. wyrix zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
 5. Indien opdrachtgever enige factuur van wyrix niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. wyrix heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging administratiekosten van 10 (tien) euro in rekening te brengen.
 6. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan wyrix de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% (vijftien procent) van de hoofdsom, met een minimum van 750 (zevenhonderd vijftig) euro.
 7. Facturatie van de opstartkosten zal door wyrix vooraf geschieden. Facturatie van licentiekosten geschiedt 1 (één) maal per jaar, voorafgaand aan het nieuwe contractjaar. Eventuele bijkomende kosten worden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de kosten aan opdrachtnemer gefactureerd.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Opgegeven termijnen voor de levering door wyrix van producten en/of diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen wyrix en opdrachtgever gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de betreffende producten in de feitelijke macht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever komen.
 3. Opdrachtgever dient alle geleverde producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
 4. Alle aan opdrachtgever geleverde materialen en software blijven eigendom van wyrix, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft slechts een gebruiksrechts van de geleverde producten en diensten, mits alle bedragen die hij aan wyrix verschuldigd is vanwege door wyrix geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Bezwaar

 1. Alle bezwaren van opdrachtgever tegen een factuur van wyrix of een door wyrix automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan wyrix te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door opdrachtgever erkend geldt.
 2. Indien opdrachtgever van mening is dat een door wyrix geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient opdrachtgever wyrix daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen wyrix en opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij wyrix of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wyrix de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 4. Opdrachtgever zal aanduidingen van wyrix of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 5. wyrix staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door wyrix geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal wyrix steeds tijdig en volledig voorzien van de door wyrix verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de producten en/of diensten.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan wyrix te verstrekken ten behoeve van de levering van de producten en/of diensten. Opdrachtgever vrijwaart wyrix tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
 3. Indien er door opdrachtgever gegevens aan wyrix worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door wyrix eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart wyrix tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid wyrix

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van wyrix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 (tienduizend) euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 10.000 (tienduizend) euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 2. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van wyrix te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van wyrix wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien wyrix en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat wyrix niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
 3. Iedere aansprakelijkheid van wyrix voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van wyrix is beperkt tot 30 (dertig) dagen na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.
 5. wyrix is niet verantwoordelijk voor netwerkproblemen, software en hardware problemen.

Artikel 12 Beëindiging & duur van de overeenkomst

 1. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door wyrix geleverde producten en/of diensten, tenzij wyrix terzake van een bepaald product of bepaalde dienst in verzuim is.
 2. wyrix is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat wyrix hierdoor schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever, indien aan opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van opdrachtgever of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 3. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 12.4 t/m 12.8 zijn uitsluitend van toepassing op abonnementsdiensten;

 1. De overeenkomst start op de dag waarop de opdrachtgever, expliciet dan wel impliciet, de order bij wyrix indient tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De duur van de abonnementsdienst wordt door wyrix vermeld op de website van wyrix en/of de betreffende abonnementsdienst. 
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd zoals door wyrix vermeld wordt op de website van wyrix en/of de betreffende abonnementsdienst. Het contract wordt automatisch verlengd met eenzelfde periode mits er niet tijdig, op de door wyrix aangegeven wijze, is opgezegd.
 4. De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd aan het einde van de contractperiode.
 5. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen door tenminste 1 (één) maand voor het einde van de contractperiode de beëindiging schriftelijk en ondertekend aan wyrix kenbaar te maken. Wanneer de duur van de overeenkomst korter is dan 1 (één) maand, dient de opzegging bij aanvang van de overeenkomst aan wyrix kenbaar te zijn gemaakt.

Artikel 13 Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van wyrix indien er sprake is van overmacht.
 2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat wyrix gehouden is tot enige vergoeding van de schade die opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. wyrix is gerechtigd tot betaling door opdrachtgever van alle tot producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 14 Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van wyrix die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en wyrix voortduurt, alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van wyrix in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wyrix. Onder werknemers van wyrix worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van wyrix of van één van de aan wyrix gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van wyrix of van één van de aan wyrix gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen

 1. De opdrachtgever gaat ermee akkoord wyrix schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.
 2. De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door wyrix van producten en/of diensten worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Geschillen tussen wyrix en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door wyrix van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.

Dagtekening

Grubbenvorst, oktober 2020